Project Description

Regulament acordare locuri de parcare în campusul Haşdeu

Capitolul 1 – Generalități

Art. 1

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca acordă studenţilor locuri de parcare în incinta complexului Haşdeu. Numărul de locuri disponibile pentru repartizare va fi afișat odată cu data începerii depunerii dosarelor necesare obținerii unui loc de parcare.

Art. 2

Persoanele beneficiare a locurilor de parcare trebuie să fie studenți ai Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Art. 3

(1) Studenţii beneficiari ai locurilor de parcare trebuie să îndeplinească una din următoarele condiții:

a) să fie proprietarii maşinilor pentru care se face cererea de parcare;

b) unul din părinți trebuie să fie proprietar al mașinii pentru care se face cererea de parcare;

c) în cazul în care mașina folosită de beneficiar aparține unei firme, acesta va prezenta odată cu restul actelor necesare pentru dosar si o împuternicire, cu ștampila firmei, conform căreia firma i-a dat în folosință mașina respectivă.

(2) Cererile de acordare a unui loc de parcare care conțin împuterniciri din partea persoanelor fizice care nu sunt rude de gradul I sau II cu studentul beneficiar vor fi anulate.

Art. 4

Studenţii beneficiari ai locurilor de parcare trebuie să fie cazaţi în unul dintre căminele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Complexul Haşdeu.

Art. 5

Taxa de parcare pentru anul universitar în curs va fi comunicată, cel târziu, odată cu afișarea listei cu beneficiarii locurilor de parcare; neplata taxei de parcare la termenul anunțat de administrația fiecărui cămin atrage după sine pierderea locului de parcare.

Capitolul 2 – Metodologia acordării

Art. 6

(1) Demersurile necesare pentru obţinerea unui loc de parcare vor fi  anunțate de către OSM, pe site-ul organizației, cel mai devreme odată cu data începerii depunerii dosarelor.

(2) Întregul proces se va desfășura în luna octombrie a fiecărui an, în condițiile și intervalul de timp comunicat pe site-ul OSM.

(3) Intervalul de depunere a dosarelor trebuie să fie de cel puţin 7 zile.

Dosarul va conţine următoarele:

  1. Cerere adresată Conducerii Administrative a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” în care să fie specificat: numele şi prenumele, numărul auto, facultatea, anul de studiu, căminul şi camera, numărul de telefon (formular completat online pe site-ul OSM, nu trebuie tipărit);
  2. Copie după C.I sau B.I;
  3. Copie după Certificatul de Înmatriculare;
  4. Adeverinţă de la Secretariat cu media ponderată pe anul trecut (pentru studenţii anilor II-VI) sau media de admitere (pentru studenţii anului I);
  5. Împuternicire conform art. 3, subpunctul c, capitolul 1, al prezentului regulament (dacă este cazul).

Art. 7

Dosarele care nu întrunesc condițiile enunțate în art, 2, capitolul 2, al prezentului regulament vor fi considerate incomplete și nu vor fi acceptate.

Art. 8

Orice tentativă de fals în actele prezente în dosar va atrage după sine neacordarea locului de parcare și imposibilitatea de a mai solicita loc de parcare în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, cel puțin până la terminarea anilor de studiu.

Art. 9

Criteriul de departajare a cererilor este media ponderată pe anul anterior  pentru studenţii anilor II-VI şi media de admitere pentru studenţii anului I.

Art. 10

Distribuirea locurilor pe facultăţi şi ani se face proporţional cu numărul cererilor valide din partea studenţilor fiecărei facultăţi, respectiv fiecărui an de studiu.

Art. 11

(1)Organizaţia poate acorda un singur loc de parcare unui membru al Organizaţiei, care va fi propus de către Consiliul Director, care se angajează să ajute logistic activităţile şi proiectele Organizaţiei în anul universitar pentru care primeşte acel loc de parcare.

(2)În cazul în care Consiliul Director decide, la propunerea Preşedintelui, şi prin majoritate simplă, că persoana care a primit respectivul loc de parcare nu şi-a îndeplinit atribuţiile de ajutor logistic pe care şi le-a asumat, acestuia i se retrage locul de parcare.

Art. 12

Lista beneficiarilor locurilor de parcare va fi publicată în termen de maxim 3 zile de la încheierea procesului de depunere a actelor necesare pentru obținerea unui loc de parcare.

Art. 13

Beneficiarii locurilor de parcare își vor confirma locul de parcare în perioada și condițiile stabilite în anunțul afișat după soluționarea contestațiilor.

Art. 14

Contestațiile se vor depune în maxim 48 de ore de la afișarea listei beneficiarilor.

Art. 15

Contestațiile vor fi soluționate în maxim 2 zile de la încheierea perioadei de depunere a acestora.

Art. 16

Dacă unul sau mai multe locuri de parcare devin vacante în decursul anului universitar acesta/acestea vor fi distribuite anului de studiu corespunzător beneficiarului/beneficiarilor care a/au renunțat sau a/au pierdut locul de parcare; dacă pentru anul de studiu în cauză nu mai figurează cu nicio cerere sau cei eligibili renunță, locul/locurile de parcare vor fi acordate în ordinea descrescătoare a mediei ponderate indiferent de anul de studiu.

Art. 17

Locurile de parcare menționate în art. 16, capitolul 2, al prezentului regulament vor fi distribuite pe baza listei inițiale de cereri realizată în conformitate cu art.11, capitolul 2, al prezentului regulament.

Art. 18

Lista finală va fi înaintată Conducerii Administrative a Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.