Project Description

Regulament de organizare și desfășurare a programului transnațional de schimburi interuniversitareTransMed

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

 

Art. 1.

Se definesc următorii termeni:

 1. FASMR – Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România
 2. CANDIDAT – Student înscris în concursul de distribuire al locurilor
 3. CN – Coordonatorul național al programului de schimb
 4. CL – Coordonatorul local al programului de schimb
 5. Centru gazdă – centrul universitar ce urmează a primi studenți
 6. Organizație gazdă – organizația locală ce organizează programul în centrul gazdă
 7. CD FASMR – Consiliul Director al FASMR
 8. Senatul FASMR – comitetul cu rol consultativ format din președinții organizațiilor membre
 9. CD Local – Consiliul Director al oricărei organizații ce desfășoară programul de schimb la nivel local
 10. NOME – Ofițerul național al Departamentului pentru Educație Medicală
 11. LOME – Ofițerul local al Departamentului pentru Educație Medicală

Art. 2

 • TransMed este un program transnațional de schimb interuniversitar, cu desfășurare bianuală, organizat de către FASMR, în colaborare cu ASRM (Asociația Studenților și Rezidenților din Republica Moldova), în cadrul Departamentului pentru Educație Medicală.
 • Centrele universitare participante în cadrul proiectului sunt următoarele:
  1. Universitatea Transilvania Brașov
  2. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București
  3. Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Chișinău
  4. Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj Napoca
  5. Universitatea Ovidius Constanța
  6. Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova
  7. Universitatea Dunărea de Jos Galați
  8. Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași
  9. Universitatea din Oradea
  10. Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Medicină
  11. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș
  12. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara

Art. 3

În cadrul programului de schimb pot participa studenți din anii de studiu II – VI, ce urmează cursurile la zi ale unuia dintre programele de studii în limba română, engleză și franceză ale Facultăților de Medicină din România și Republica Moldova, precum și ale Facultăților/Specializărilor: Moașe și Asistență Medicală, Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și Dietetică.

Art. 4

Schimbul are loc pe o perioadă de 7 zile calendaristice, concomitent în toate centrele participante, deschiderea oficială a programului având loc sâmbătă, iar închiderea, vineri.

Art. 5

FASMR organizează un concurs de dosare cu cel puțin 4 săptămâni înainte de deschiderea oficială a programului, pentru distribuția locurilor disponibile, perioada de înscriere fiind anunțată cu cel puțin o săptămână înainte de începerea procesului de înscriere.

Art. 6

Departajarea candidaților se va face numai pe baza unor criterii obiective și dovedite, menționate în prezentul regulament și în anexele acestuia.

 

 

CAPITOLUL II

Înscrierea participanților

Art. 7 Înscrierea la concurs se va face în perioada stabilită de către CN, împreună cu toți CL.

Art. 8

Persoanele cu sancțiuni în vigoare, din partea CD FASMR, CD Local, din partea Departamentului pentru Educație Medicală sau a echipei de coordonare a programului de schimb nu au dreptul de a se înscrie în concurs dacă sancțiunea o prevede.

Art. 9 (1) Pentru a se putea înscrie în concurs, studenții trebuie să achite o taxă de analiză a dosarului, în valoare de 20 lei. În cazul respingerii aplicației sau a retragerii studentului din proiect după depunerea dosarului, taxa de înscriere nu va fi returnată.

(2) 50% din taxa de analiza a dosarului se va depune în contul FASMR de către fiecare CL în parte la încheierea procesului de înscriere.

Art. 10

(1) Pentru a se înscrie, studenții vor depune un dosar ce va cuprinde următoarele documente:

 • OBLIGATORIU:
  • Formularul național de înscriere ce cuprinde: numele și prenumele candidatului, centrul universitar de proveniență, anul de studiu, seria și grupa, datele de contact, seria și numărul cărții de identitate, materiile la care acesta va participa în centrul gazdă, opțiunile pe care acesta le va selecta în ceea ce privește centrele gazdă și posibilitatea de cazare, precum și punctajul obținut. Opțiunile sunt în număr de 6 și pot avea varianta de a opta pentru loc cu cazare sau fără cazare (conform Anexei). ✓Adeverință cu media finală ponderată a anului universitar precedent (NOTĂ: media, nu punctajul) – în centrele universitare în care acest lucru este posibil.
  • Dovada achitării taxei de înscriere (chitanță/proces verbal – conform Anexei) ✓Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • FACULTATIV:  
  • Acordul șefului de disciplină (conform Anexei)
  • Adeverință/contract de practică cu dovada efectuării gărzilor UPU/SMURD/Secții chirurgicale/Secții Medicale/ATI/serviciul de ambulanță (conform Anexei); ✓Adeverință de la coordonatorul cercului științific (student, medic rezident, cadru universitar etc.);
  • Adeverință ce atestă activitatea în laboratoare de cercetare;
  • Copii xerox după diplomele de la conferințe, congrese, workshop-uri;
  • Dovada publicării de articole științifice (copie xerox a articolului din publicația respectivă);
  • Adeverință/copii xerox după diplomele de voluntariat în cadrul organizațiilor studențești (Membre FASMR/Non-Membre FASMR dar cu implicație medicală).

(2) La înscriere, CL va pune la dispoziția candidaților listele de stagii disponibile în centrele universitare participante, precum și listele cu numărul total de locuri (cu/fără cazare) disponibil pentru fiecare centru participant.

Art. 11

Adeverința cu media trebuie să fie din anul universitar precedent (1 octombrie 2017 – 30 septembrie 2018). Celelalte documente doveditoare trebuie să fie din următoarele perioade:

 • Pentru ediția de toamnă: 1 februarie 2018 – 30 septembrie 2018
 • Pentru ediția de primăvară: 1 octombrie 2018 – 31 ianuarie 2019

Art. 12

Dosarul se va depune fizic sau în formă electronică, în funcție de decizia CL și CN, în perioada stabilită anterior.

 

CAPITOLUL III

Desfășurarea concursului de dosare

Art. 13

După finalizarea analizării dosarelor de către CL, se procedează la calcularea și afișarea punctajului final, respectiv alcătuirea clasamentului local.

Art. 14

Candidații au un termen de 12 ore din momentul afișării clasamentului local pentru a depune contestații.

Art. 15

Punctajul se calculează procentual, astfel:

 1. Media ponderată a anului universitar precedent – 30% din punctajul final
 2. Activitate științifică (gărzi, activitate în cadrul cercurilor științifice, participare activă/pasivă la congrese științifice/conferințe cu tematică medicală, participare activă la workshop-uri sau școli de vară) – 35% din punctajul final
 3. Activitate de voluntariat în cadrul organizațiilor studențești – 35% din punctajul final Pentru fiecare subpunct se acordă maxim 100 de puncte, ce vor fi convertite în procente pentru calcularea punctajului final.

Art. 16

 • Calcularea punctajului se va face de către CL, în baza unei grile de punctaj stabilită de către aceștia în colaborare cu CD Local și LOME și aprobată de către CN.
 • Grilele de punctaj pentru fiecare centru universitar sunt atașate prezentului regulament.

CAPITOLUL IV

Repartiția participanților

Art. 17

CL au un termen de 24 de ore de la încheierea procesului de înscriere pentru a afișa clasamentul local. Candidații pot depune contestații la punctajul obținut în termen de 12 ore de la afișarea clasamentului. CL va soluționa contestațiile depuse și va transmite către CN clasamentul final în termen de 48 de ore de la finalizarea procesului de înscriere.

Art. 18

Un centru universitar nu poate trimite participanți în celelalte centre, dacă pentru programul respectiv de studii nu primește niciun student (valabil pentru programul de studii Medicină Generală cu predare în limbile Engleză și Franceză, Asistență Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie, precum și Nutriție și Dietetică).

Art. 19 (1) Locurile de participare, atât cele de cazare cât și cele fără cazare, se oferă proporțional pe centre, în funcție de numărul de participanți înscriși pentru fiecare program de studiu în toate centrele participante. Repartiția numărului de locuri pentru fiecare centru gazda, atât a celor de cazare, cât și a celor fără cazare este realizată de către CN separat pentru fiecare program de studiu, în funcție de prima opțiune a participanților din toate centrele participante. Se realizează o distribuție procentuală a numărului de locuri (cu cazare și, separat, fără cazare), în funcție de cererea individuală a fiecărui centru raportată la cererea națională cumulată pentru fiecare opțiune existentă. În cazul în care un candidat optează atât pentru locuri de cazare, cât și pentru locuri fără cazare, opțiunile acestuia vor fi luate în ordinea preferințelor, inclusiv pentru calcularea numărului de locuri disponibil pentru fiecare centru gazdă în parte.

 • Lista finală a locurilor repartizate pentru fiecare centru în parte se va afișa de către CN în decurs de 5 zile lucrătoare de la finalizarea procesului de înscriere.
 • Numărul de locuri de participare disponibile menționate la alin. (1) poate fi modificat în funcție de disponibilitatea centrului universitar de a emite sau de a accepta diplomele de participare. Aceste modificări vor fi făcute publice de către CL din centrul respectiv.

Art. 20

Repartiția studenților pe locurile oferite fiecărui centru se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și în funcție de opțiunile fiecărui participant. Opțiunile se vor lua în calcul în ordinea în care acestea sunt completate în formularul de înscriere.

Art. 21

 • Repartiția locurilor disponibile, pentru toate programele de studii, se va realiza în maximum 7 zile calendaristice de la finalizarea procesului de înscrieri. Aceasta va fi realizată de către CN, pentru fiecare centru în parte și aprobată de CL și CD FASMR.
 • CN va transmite CL tabelul final cu participanții repartizați pe fiecare centru participant în parte în decurs de 8 zile calendaristice de la finalizarea procesului de înscriere.
 • CN va centraliza toate repartițiile locale și va realiza tabelul național în decurs de 48

de ore de la finalizarea procesului la nivel local și va afișa public repartiția finală.

Art. 22

 • Candidații au la dispoziție un termen de 48 de ore de la afișarea repartiției naționale pentru contestații. Acestea vor fi soluționate în termen de 2 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de contestații de către CN.
 • Contestațiile vor fi depuse în scris, printr-un formular tip, semnat și transmis prin email la o adresă comunicată de către CN (conform Anexei). Alte forme de contestații (mesaj text, apel telefonic, intervenția prin terți) nu vor fi acceptate.
 • Se poate contesta doar locul primit, nu punctajul obținut.

 

CAPITOLUL V

Participarea la program

 

Art. 23

Studenții admiși în program vor achita o taxă de participare de 90 lei. Achitarea taxei de participare are valoare de confirmare a locului de către student și va fi făcută prin transfer bancar în contul organizației gazdă în conformitate cu calendarul de desfășurare a programului de schimb sau, doar pentru studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Chișinău, prin plată în numerar la Deschiderea Oficială a Proiectului.

Art. 24

 • Studenții admiși în program au obligația de a confirma locul prin e-mail într-un termen de 5 zile calendaristice de la primul contact cu CL din organizația gazdă. Dacă studentul nu confirmă locul obținut în termen de 5 zile calendaristice, acesta va fi exclus din program.
 • Dacă studentul hotărăște să renunțe la loc, are obligația de a anunța CL în termen de 5 zile calendaristice de la afișarea repartiției naționale finale.
 • Din momentul afișării repartiției finale, studenții admiși au la dispoziție un termen de

7 zile calendaristice pentru achitarea taxei de participare (cu excepția studenților Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Chișinău, conform Art.23). Dacă taxa nu este achitată în limita deadline-ului, studentul va fi exclus din program.

Art. 25

În cazul renunțării la participare:

 1. Dacă plata nu a fost efectuată în limita deadline-ului, participantul este exclus din program.
 2. Dacă plata a fost efectuată în limita deadline-ului, dar se dorește renunțarea la participare, acest lucru este posibil doar în cazul anunțării CL din organizația gazdă cu cel puțin 7 zile înaintea deschiderii săptămânii TransMed. (În acest caz, organizația gazdă trebuie să restituie 50% din taxa de participare studentului care solicită renunțarea participării).
 3. În cazul în care studentul care dorește să renunțe la participare nu anunță organizația gazdă cu cel puțin 7 zile înaintea deschiderii săptămânii TransMed taxa de participare nu-i va fi restituită.
 4. Studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Chișinău vor achita 50% din taxa de participare, în cazul în care doresc să renunțe la participare și nu anunță organizația gazdă cu cel puțin 7 zile înainte.

Art. 26

În cazul vacantării unui loc, CL din centrul gazdă va notifica CL din centru de proveniență, care are obligația de a oferi locul respectiv unui student din lista de așteptare, în ordinea punctajului obținut și respectând numărul de locuri repartizat fiecărui centru universitar în parte.

 

CAPITOLUL VI

Obligațiile participanților

 

Art. 27

Participanții la program vor participa obligatoriu la stagiile clinice, lucrările practice și cursurile din cadrul centrului în care își desfășoară schimbul.

Art. 28 (1) Participanții vor primi la festivitatea de deschidere adeverințe ce atestă participarea la lucrări practice/cursuri/stagii clinice și pe care aceștia vor trebui sa le prezinte CL la încheierea săptămânii de schimb, completate, semnate și parafate de către cadrul didactic sub îndrumarea căruia aceștia și-au desfășurat activitatea.

 • Pentru primirea diplomelor de participare, studenții trebuie să prezinte CL cel puțin 3 adeverințe de participare (conform Anexei).
 • Studenții care neglijează participarea la stagii clinice/lucrări practice/cursuri NU vor primi diplome sau certificate de participare și, prin urmare, participarea lor la program nu va fi recunoscută, revenindu-le în aceste condiții în exclusivitate răspunderea asupra motivării orelor pierdute în centrele universitare de proveniență.

Art. 29

Participanții își asumă responsabilitatea recuperării lucrărilor practice/cursurilor pierdute pe parcursul săptămânii TransMed acolo unde centrul universitar de proveniență nu acceptă Certificatul de participare TransMed pentru motivarea absențelor.

Art. 30

Participanții la acest program vor avea asupra lor echipamentul necesar desfășurării lucrării practice/stagiului (halat alb, bluză, pantaloni și pantofi de spital, bonetă, stetoscop etc.).

Art. 31

Studenții se obligă să participe la minim 3 evenimente din cadrul programului social pus la dispoziție de centrul gazdă, la care se vor înscrie în prealabil. Neparticiparea la cele 3 evenimente alese, atrage după sine neacordarea diplomei de participare în cadrul proiectului.

Art. 32

Studenții se obligă în a completa o declarație pe propria răspundere în momentul sosirii în centrul gazdă (conform Anexei).

Art. 33

La încheierea săptămânii TransMed studenții participanți se angajează în a completa formularul de feedback ce are ca scop îmbunătățirea programului (conform Anexei).

 

CAPITOLUL VII

Coordonatorul Local

 

Art. 34

Coordonatorul Local TransMed are următoarele obligații:

 1. Participă la toate discuțiile ce au legătură cu proiectul și la care este convocat;
 2. Redactează mapa proiectului;
 3. Asigură un proces de înscriere și calculare a punctajelor candidaților corect, transparent și bazat pe dovezi;
 4. Pune la dispoziția CN toate documentele și materialele solicitate, în limita deadline-lui primit;
 5. Organizează toate activitățile care vor avea loc în timpul perioadei de schimb;
 6. Asigură accesul studenților participanți din cadrul programului TransMed la procesul de învățământ;
 7. Ia legătura cu participanții repartizați centrului său în maxim 24 de ore de la afișarea repartiției naționale finale;
 8. Întocmește raportul de activitate la finalul fiecărei ediții a proiectului;
 9. Asigură un handover eficient viitorului coordonator local.

 

Art. 35

Coordonatorul local TransMed are următoarele drepturi:

 1. a) De a bloca eliberarea diplomei de participare în cazul în care studentul participant a comis acte grave de indisciplină ce au avut ca urmare prejudicierea organizației gazdă; b) De a participa la una din următoarele două ediții semestriale TransMed ce urmează încheierii mandatului de CL, pe loc fără cazare, într-un centru la alegere, fără a participa la procesul de repartiție, prin notificarea CN. Acesta din urmă va ține o evidență clară a coordonatorilor care au beneficiat de acest drept. Dacă acesta va dori candidarea pe un loc de cazare, va trebui să participe la procesul de repartiție a locurilor.

 

CAPITOLUL VIII

Coordonatorul Național

 

Art. 36

Coordonatorul Național TransMed are următoarele obligații:

 1. Susține și coordonează activitatea proiectului la nivel local, prin colaborarea cu coordonatorii locali;
 2. Realizează mapa națională a proiectului;
 3. Realizează un grup de discuții sau chat cu coordonatorii locali, în care să comunice în mod curent;
 4. Asigură promovarea proiectului în mediul online, prin intermediul rețelelor de socializare și site-ul FASMR;
 5. Menține permanent legătura cu NOME;
 6. Asigură un proces corect și transparent de repartiție a locurilor disponibile;
 7. Asigură un handover eficient viitorului coordonator național. Atribuțiile de handover sunt menționate în anexa prezentului regulament.

 

Art. 37

Coordonatorul Național TransMed are următoarele drepturi:

 1. De a participa la două din următoarele patru ediții semestriale TransMed ce urmează încheierii mandatului de CN pe loc fără cazare, într-un centru la alegere, fără a participa la procesul de repartiție, prin notificarea viitorului CN;
 2. De a bloca participarea la proiect a oricărui student ce a comis acte grave de indisciplină ce au avut ca urmare prejudicierea oricărei organizații care desfășoară programul de schimburi.

 

CAPITOLUL IX

Sancțiuni

Art. 38 (1) Nerespectarea oricărei prevederi a prezentului regulament atrage după sine pierderea calității de participant în cadrul programului de schimburi. De asemenea, studentului i se interzice participarea la următoarele 2 ediții ale programului.

 • Raportarea acestor situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament se va face CN de către CL/CN în formă scrisă în format electronic.
 • CN va ține evidența acestor participanți.

Art. 39

Sancțiunile pentru CL vor fi propuse de către CN, în colaborare cu NOME și CD FASMR, către LOME sau CD Local, în funcție de situație, în formă scrisă și însoțite de motivație.

Art. 40

Sancțiunile pentru CN vor fi propuse de către CL, în colaborare cu LOME și CD Local, către NOME sau CD FASMR, în funcție de situație, în formă scrisă și însoțite de motivație.

 

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

 

Art. 41

Înscrierea în acest program presupune, în mod obligatoriu, că fiecare candidat a luat la cunoștință prevederile prezentului regulament și își ia angajamentul de a le respecta.

Art. 42

Prezentul regulament este în conformitate cu Statutul și Regulamentul FASMR și a fost aprobat de către Consiliul Director al FASMR, împreună cu Senatul FASMR.